Macchina elettrostatica di Wimshurst (II)

Macchina elettrostatica a induzione di Wimshurst (II), 1883 (collezione De Rubeis)

Macchina elettrostatica a induzione di Wimshurst (II), 1883 (collezione De Rubeis).